Bettina Pousttchi, Metropolitan Life, Metropolitan Life, 2017

Metropolitan Life, 2017, photographic print on textile, 400 cm x 1700 cm, installation view, Museo Nivola, Orani

Bettina Pousttchi, Metropolitan Life, Metropolitan Life, 2017

Metropolitan Life, 2017, photographic print on textile, 400 cm x 1700 cm, installation view, Museo Nivola, Orani

Bettina Pousttchi, Metropolitan Life, Metropolitan Life, 2017

Metropolitan Life, 2017, photographic print on textile, 400 cm x 1700 cm, installation view, Museo Nivola, Orani

Bettina Pousttchi, Metropolitan Life, Metropolitan Life, 2017

Metropolitan Life, 2017, photographic print on textile, 400 cm x 1700 cm, installation view, Museo Nivola, Orani

Bettina Pousttchi, Metropolitan Life, Metropolitan Life, 2017

Metropolitan Life, 2017, photographic print on textile, 400 cm x 1700 cm, installation view, Museo Nivola, Orani